จิตวิทยาในการออกกำลังกาย

ทางเข้า sbo65

จิตวิทยาในการออกกำลังกาย

บุคคลที่ชื่นชอบการออกกำลังกายนั้นจึงมีความรู้และความเข้าใจในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นอย่างดี จะได้ผลดีขนาดไหนควรมีการออกกำลังอยู่เป็นประจำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดของการออกกำลังกาย ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าการเต้นแอโรบิค การวิ่ง การเดิน เป็นต้น

ทำไมการออกำลังกายจึงไม่เป็นที่นิยมของคนหมู่มาก
1. ไม่มีเวลาในการออกกำลังกาย เพราะมีการเหนื่อยล้าจากการทำงานในแต่ล่ะวันมาแล้ว
2. ไม่มีแรงที่ใช้ในการออกกำลังกาย เพราะกล้ามเนื้อบางส่วนได้ปฏิบัติงาน
3. ขาดแรงจูงใจ เพราะสิ่งที่ทำให้ไปออกกำลังกายไม่มี เช่น เพื่อน ผลของการออกกำลังที่เห็นชัด
4. เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมา เพราะต้องมีการซื้อรองเท้า เสื้อผ้า เป็นต้น
5. เมื่อมีการออกกำลังกายแล้ว ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยขึ้นและไม่มีแรงในการทำงาน
6. พื้นที่ออกกำลังกายนั้นอยู่ห่างจากบ้านหรือที่พักจึงไม่สะดวกต่อการเดินทางไป
7. ขาดความรู้ ความเข้าใจในการออกกำลังกาย
วิธีการสร้างและส่งเสริมให้คนชื่นชอบการออกกำลังกาย
1. การจัดสิ่งแวดล้อม การกระตุ้นเตือนเตือนภัยคนที่ไม่ออกกำลังกาย โดยมีแผ่นป้าย โปสเตอร์ เพื่อให้คนที่เดินผ่านไปมาได้เห็นผลของการออกกำลัง
2. การสร้างตัวเลือก ต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น
3. จัดระบบการให้แรงเสริม เมื่อมีผู้ที่ไปออกกำลังกายแล้วควรมีการจับหรือเป็นการแจกของรางวัลสำหรับผู้ที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ
4. การกำหนดจุดมุ่งหมาย จัดเป็นชมรมให้ผู้ที่ไม่ชื่นชอบการออกกำลังมาเข้าร่วมทำกิจรรมภายในชมรมนั้นๆ
5. การลงมือปฏิบัติ หากมีข้อดีและเสีย และจัดการแก้ไข
6. การสนับสนุนจากคนรอบข้าง